Prinsparet Sigvard och Marianne Bernadottes
Vänförening

Som medlem bidrar du till Barnögonfonden och Konstnärsfonden

Kära Medlemmar,
Det är alltid lika tråkigt att behöva ställa in möten, aktiviteter mm. men som Ni alla
vet har Sverige, och hela den övriga världen, drabbats av en allvarlig smitta, Corona-viruset,
vilket gör att vi måste ställa in årsmötet den 26 mars samt besöket på Nationalmuseet.
Beträffande den årliga stipendieutdelningen på Waldemarsudde, som brukar äga rum
i början på juni, har vi dagsläget ännu inte tagit något beslut om.
Vi återkommer till detta längre fram.
Tills vi ses, sköt om Er och Era familjer och vänner.

Gunnar Andersson Ordförande

 
Hem
Om vänföreningen
Verksamhetsberättelse
Kontakt
Bli medlem
Donera
Kommande evenemang
Foton från evenemang
Stipendiater
Nyhetsbrev

Sigvard och Marianne Bernadotte
Stadgar
STADGAR

STADGAR
FÖR PRINSPARET
SIGVARD OCH MARIANNE BERNADOTTES
VÄNFÖRENING

§1

Syfte

Vänföreningen, som är en ideell förening, har till syfte att ekonomiskt stödja Sigvard & Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Bamögonvård (Barnögonstiftelsen) och Stiftelsen Marianne & Sigvard Bernadottes Konstnärsfond (Konstnärsfonden) genom att samla in medel till Barnögonstiftelsen och Konstnärsfonden, med fördelning dem emellan efter vad årsmötet finner lämpligt.

 

Vänföreningen har också till syfte att skapa trevnad för medlemmarna genom att ordna gemensamma sammankomster med kulturella inslag.

 

§2

Medlemskap

Var och en som delar Vänföreningens syften kan bli medlem.

 

§3

Årsavgift

Vänföreningens tillgångar - som utgörs av årsavgifter, gåvor och donationer - förvaltas av styrelsen.

 

Årsavgiftens storlek, för nästkommande kalenderår beslutas av årsmötet. Årsavgift skall alltid betalas senast den l mars. Medlem som trots påminnelser inte erlagt årsavgift före kalenderårs slut är inte längre medlem i Vänföreningen.

 

§4

Styrelsen

Styrelsen, som består av nio ledamöter, väljs av årsmötet för två år. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.

 

Styrelseledamot får inte uppbära arvode.

 

Styrelsen utser inom sig sekreterare, ekonomiansvarig, medlemsansvarig och pressansvarig.

 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden på tid och plats som denne finner lämpligt.

 

Styrelsen får inom sig inrätta arbetsgrupper för särskilda ändamål och därvid adjungera föreningsmedlemmar.

 

Över styrelsens beslut förs protokoll.

 

Styrelsen skall till årsmötet avge berättelse över förvaltningen av föreningens medel och över föreningens angelägenheter i övrigt.

 

Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår.

§5

Hedersordförande och hedersledamöter

Årsmötet kan välja en hedersordförande samt hedersledamöter.

 

§6

Revisorer

Två revisorer och en revisorssuppleant väljs av årsmötet för två år.

 

Styrelseledamot får inte delta i val av revisorer och revisorssuppleant.

 

Revisorerna skall årligen granska styrelsens räkenskaper och protokoll samt till årsmötet avge berättelse över sin granskning.

 

För fullgörande av revisorernas uppdrag skall styrelsen senast före februari månads utgång till revisorerna avlämna föregående års räken­skaper och protokoll.

 

§7

Valberedning

Valberedning väljs av årsmötet för två år och skall bestå av tre personer, varav en är sammankallande.

 

§8

Årsmötet

Vänföreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

 

Årsmötet sammanträder senast 1 april varje år. Kallelse utfärdas av styrelsen minst en månad i förväg.

 

På årsmötet skall följande ärenden förekomma:

  1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
  2. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
  3. Val av sekreterare vid mötets förhandlingar.
  4. Yttrande angående mötets stadgeenliga utlysande.
  5. Antagande eller ändring av stadgar för Vänföreningen.
  6. Styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.
  7. Vartannat år- med början 1997 - val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter samt revisorer, revisorssuppleant och valberedning.
  8.  Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår.
  9. Övriga ärenden.

 

§9

Medlemsförslag

För att förslag eller ärende, som väcks av medlem, skall kunna behand­las av årsmötet måste det ha anmälts skriftligen till styrelsen minst två veckor före mötet. Styrelsen bör om möjligt avge ett yttrande över förslaget eller ärendet.

 

§10

Redovisning av insamlade medel

Inom en månad efter årsmötet skall under föregående år influtna medel - efter avdrag för budgeterade medel för Vänföreningens verksamhet - överlämnas till Barnögonstiftelsen och Konstnärsfonden med fördelning dem emellan efter vad årsmötet finner lämpligt.

 

§11

Vänföreningens upphörande

Om Vänföreningen upphör, skall dess tillgångar fördelas mellan Barnögonstiftelsen och Konstnärsfonden efter vad årsmötet finner lämpligt.

 

Ovanstående stadgar för
Prinsparet Sigvard och Marianne Bernadottes Vänförening
är antagna vid första ordinarie årsmöte, Stockholm den 8 mars 1997.

§§ 2 och 3 är med ovanstående lydelse antagna vid andra ordinarie
årsmöte, Stockholm den 28 mars 1998.

 

För årsmötet den 28 mars 1998

 

                             Bertil Persson            Arnold Willen

                                    Ordförande                        Sekreterare

 

 

 

§1, §3, §8, §10 och 11 är förtydligade enligt ovanstående lydelse och antagna vid vänföreningens ordinarie årsmöte 2011 och upprepade vid årsmöte 2012.

 

 

                             Ewa Kumlin                Marianne Norée

                             Ordförande                 Sekreterare